Husordensregler

EBL-hus-1

HUSORDENSREGLER FOR ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG

Kan lastes ned om PDF her.

Husordensreglementet er vedtatt på ordinær generalforsamling den 20. mai 1987 og er revidert på ordinær generalforsamling

24. mai 1988
15. mai 2000
22. mai 2001
30. mai 2013
31. mai 2017

1. SJENER IKKE ANDRE
Stereoanlegg, radio, TV og video må ikke ha slik lydstyrke at naboene blir forstyrret. Det samme gjelder bruk av musikkinstrumenter. Snekring, hamring o.l. samt bruk av elektrisk drill (spesielt slagdrill) og motorklipper må ikke finne sted før kl. 08.00 og ikke etter kl. 21.00 på vanlige hverdager – dog ikke etter kl. 17.00 på lørdager. På søn-/helligdager må slik virksomhet ikke finne sted før kl. 10.00 og etter kl. 16.00. Generelt skal det være ro i leiligheten mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dersom man planlegger en festlig sammenkomst (i leiligheten) som forventes å medføre mer støy enn vanlig, bør nærmeste naboer varsles på forhånd.

2. BRUK AV LEILIGHETEN
Beboerne er ansvarlig for rimelig vedlikehold av egen leilighet. Jfr. leiekontrakten. Vannklosett og avløp må ikke brukes til avfall eller på annen måte som kan medføre tilstopping eller skade. Det må ikke slås ut ildsfarlige væsker eller andre giftige og flyktige stoffer så som ufortynnede kjemikalier, syrer, baser, fremkallingsvæsker o.l. Beboerne plikter å kjenne til hvor hovedstoppekranen er og hvordan den stenges, slik at eventuelle vannskader kan begrenses. Likeledes plikter alle å sette seg inn i de alminnelige regler m.h.t. brannvern og bekjempelse av brann. Brannslanger og stiger må alltid være i orden og på plass.

3. GJERDER / BEPLANTNING
Gjerde maks 90 cm høyde eller planting av hekk/busker i delelinjen mellom hageparsellene eller hekk må ikke settes opp nærmere kjørbar vei/gangvei/parkeringsplass enn 1 m. Det samme gjelder oppsetting av murer eller postkasser.Mot offentlig vei må oppsetting av murer, gjerder, eller skjermer byggemeldes. Terrenghøyder ved husvegg eller langs grenser til nabo må ikke endres slik at fallforholdene for overvann reduseres eller stenges. Det må ikke plantes trær som på grunn av høyde eller voksemåte kan bli til ulempe for naboer.

4. LEVEGG
Det er ikke tillatt å sette opp levegg høyere enn 1,8 m. Maksimal lengde 10,0 m. Ingen faste mål gjeldende beplantning. Det må taes hensyn til naboer angående utsikt, skyggeforhold etc.

5. TØRKING/LUFTING OG BANKING AV TØY
Tøy må ikke bankes eller henge oppe utendørs etter kl. 19.00 dager før søn- og helligdager til neste virkedags morgen. Styret henstiller til beboerne å foreta klestørk til tider og på en slik måte at det er til minst mulig sjenanse for naboer eller gjenboere.

6. SØPPEL OG AVFALL
Søppelkassene er beregnet på husholdningsavfall og må ikke overfylles. Alt søppel må pakkes inn. Kartonger (melkepapp), esker o.l. skal brettes godt sammen – evt. rives opp slik at kassene blir godt utnyttet. De som har anledning til å brenne aviser, blader og annet papir i eget ildsted, bør gjøre dette. Det må ikke lages topper på, eller settes søppel ved siden av kassene. Hageavfall må ikke kastes i søppelkassene. Det er strengt forbudt å kaste ildsfarlige / selvantennelig avfall i søppelkassene. Større gjenstander plasseres i containere som borettslaget leier ved spesielle anledninger.

7. FELLESANTENNE ANLEGG
Til fellesantenneanlegget for radio og fjernsyn må bare tilknyttes godkjente mottakerapparater, og det må bare benyttes tilkoblingsutstyr som er beregnet på dette anlegget.
Til hver leilighet følger tilkoblingskabler til h.h.v. radio og fjernsyn. Disse må ikke fjernes ved fraflytting.

8. DUGNADER
Borettslagets styre gis fullmakt til å bestemme tidspunkt for felles dugnad på borettslagets uteområder.

9. KJØRING PÅ BORETTSLAGETS OMRÅDE
Bilkjøring på borettslagets veier er bare tillatt i spesielle tilfeller, og da med meget sakte fart. Moped- og motorsykkelkjøring er ikke tillatt. Overtredelser vil bli påtalt.

10. PARKERING
Biler og andre kjøretøyer skal kun parkeres på de tildelte /oppmerkede plasser og i garasjen.
Parkering og lagring av campingvogner, båter, varehengere etc. er ikke tillatt på borettslagets område.
Vasking av bil med slange, reparasjon eller diverse monteringsarbeider som medfører søl eller støy er ikke tillatt.

11. DYREHOLD
Dyrehold er tillatt, men skal ikke være til betydelig sjenanse for andre andelseiere. Innen borettslaget skal hund føres i bånd. Ha alltid med plastpose ved lufting – og bruk den!

12. SKADE PÅ BORETTSLAGETS EIENDOM
Dersom skade på borettslagets eiendom kan tilbakeføres på en bestemt person (eller flere bestemte personer), blir vedkommende gjort ansvarlig for skaden. Større bygningsmessige forandringer i leiligheten (ta ned og sette opp vegger o.l.) skal godkjennes av borettslagets styre før forandringene igangsettes.

Egenandel forsikring
Ved skader, så som vannlekkasjer, som etter borettsloven ligger innenfor andelseiers ansvar, skal andelseier betale egenandelen og eventuell avkorting av utbetaling fra forsikringsselskapet.

13. GRILLING I FRILUFT
Ute grilling må i minst mulig grad sjenere naboene (lukt, røyk etc.).
Det bes spesielt tatt hensyn til brannfaren.

14. BALLSPILL
Ballspill henvises til ballplassen.

15. VANNING
Vanning av hager skal til enhver tid følge Oslo Kommunes forskrifter for hagevanning.

16. FRAMLEIE AV LEILIGHETEN
Framleie av leiligheten må godkjennes av styret, og ingen får anledning til å flytte inn før en slik godkjenning er gitt. Søknadsskjemaer som skal benyttes, fåes ved henvendelse til OBOS. Styret kan godkjenne framleie inntil to år ved midlertidig fravær. Styret kan nekte framleie ved forhold som gir saklig grunn for dette.
Den som eier leiligheten er til enhver tid ansvarlig overfor borettslaget at gjeldende vedtekter og husordensregler blir overholdt.

17. OVERORDNEDE LOVER OG REGLER
Lover og regler overordnet de som er nevnt i punktene ovenfor, politivedtekter, brannforskrifter og andre generelle bestemmelser er selvfølgelig også gjeldene i vårt borettslag.

18. HENVENDELSER TIL STYRET
Alle henvendelser til borettslagets styre som skal styrebehandles må skje skriftlig.

19. ENDRINGER AV HUSORDENSREGLENE
Forslag om endring av eller supplement til husordensreglene, må leveres skriftlig til borettslagets styre. Borettslagets generalforsamling vedtar eventuelle endringer med alminnelig flertall.

20. MELDINGER FRA STYRET
Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv skal gjelde på samme vis som husordensreglene frem til første generalforsamling. Disse er en del av leiekontrakten. Slike meldinger merkes spesielt. Tidligere vedtatte husordensregler kan ikke endres ved slike skriv.

DISSE HUSORDENSREGLENE UTGJØR EN DEL AV HUSLEIEKONTRAKTEN FOR LEILIGHETEN.

DERSOM HUSORDENSREGLENES BESTEMMELSER IKKE OVERHOLDES, KAN DETTE FØRE TIL OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLDET.

EIEREN AV LEILIGHETEN ER ANSVARLIG FOR AT HUSORDENSREGLENE OGSÅ BLIR OVERHOLDT AV DE ØVRIGE I HUSSTANDEN OG ANDRE SOM GIS ADGANG TIL LEILIGHETEN.

BORETTSLAGETS STYRE ER AV GENERALFORSAMLINGEN BEMYNDIGET TIL Å HÅNDHEVE HUSORDENSREGLENES BESTEMMELSER.

 

 

Comments are closed